Ekspertiz Raporları

İşletmelerin ilgili kamu kuruluşlarına ibraz etmek üzere verdikleri bir belgedir. Bu belge Gümrük İdareleri, İhracatçı Birlikleri, Hazine Müsteşarlığı, Ekonomi Bakanlığı gibi kurum ve kuruluşlara işletme tarafından ibraz edildiği gibi, direkt kamu kuruluşlarından da resmi bir yazı ile talep edilir. Bu hizmet Oda tarafından işletmenin veya kamu kuruluşunun yazılı talebi doğrultusunda gerçekleşir.

İşletmenin müracaatı aynı gün değerlendirilir. Oda Genel Sekreterliğince bilirkişi tayin edilir. Firmanın tesislerinde veya ilgili kamu kuruluşunun belirtiği eşya, tesislerde yapılan inceleme neticesinde gerekli rapor oda tarafından tanzim edilerek işletmeye ya da ilgili kamu kuruluşuna verilir.

Bu hizmet karşılığıda Oda veznesince veya ilgili banka şubesince eksper raporu ücreti tahsil edilir.

Bu belgelerin Odaca tanzimindeki esas işletme veya ilgili kamu kurum veya kuruluşu tarafından yazılı talebin bulunmasıdır.

Eksper Rapor Türleri:

 • İhracat teşvik belgeleri kapsamında ithal edilen maddelerin ihracat edildiğine dair eksper raporları:
 • Teşvik belgesi almak için müracaatlar esnasında gerekli olan ihracatı planlanan ürünlerin imalatında, ithali düşünülen maddelerden ne kadar kullanılması gerektiğinin belgelenmesine dair ekspertiz raporları.
 • İhracatında kısıtlama veya tahsis olan ürünlerin firma işyerinde imal edilip edilemeyeceğine dair eksper raporları
 • İhracatla ilgili olarak düzenlenen eksper raporları
 • Yurt Dışına tamir, bakım, kalibrasyon amacı ile gönderilecek makine ve cihazlar için gümrük tebliğ çerçevesince düzenlenen eksper raporları
 • Geçici kabul edilmiş ithal maddenin süresi içinde ihracat edilememesi sonucu süre uzatımına mesnet teşkil edecek eksper raporları
 • Yatırım teşvik belgesi kapsamında ithal edilen makine ve teçhizatın KDV’sini çözülmesi amacı ile, ilgili makinelerin montajının yapıldığına dair eksper raporları
 • Gümrük idarelerinin talepleri doğrultusunda düzenlenen eksper raporları
 • Kamu ihalelerine katılmak isteyen oda üye firmalarının yeterli olduğuna dair eksper raporları
 • İmalatlarda fire oranlarını ve birim kullanım oranlarını tespit etmeye yönelik eksper raporları
 • Oda üyelerinin sahip oldukları sabit kıymetlerin rayiç değerlerine ilişkin eksper raporları
 • Oda üyelerinin su ihtiyacını tespitine yönelik eksper raporları
 • Yatırım Teşvik belgelerinin tamamlama vizeleri için gerekli olan ekspertiz raporları
 • Mücbir Sebep Belgeleri (MAKİNE ARIZASI, DOĞAL AFET)
 • Mahrece İade Ekspertiz Raporu
 • Yurt dışından ithal edilen makine, teçhizat ve cihazların arızalanması ve bu arızaların garanti süresi içinde olması veya Türkiye'de giderilememesi hallerinde söz konusu malzemelerin tamir edilmek üzere yurt dışına gönderilmesi için Gümrük Müdürlüklerince talep edilen ekspertiz raporudur.

Bu belgeyi alabilmek için aşağıdaki belgelerle müracaat edilmesi gerekmektedir.

Dilekçe (Hangi ülke ve firmadan ithal edildiği, tamir için hangi ülkeye ve firmaya gönderileceği, açıkça belirtilecek)

İthal malzemeye ilişkin Gümrük Giriş Beyannamesi fotokopisi,

Fatura fotokopisi

Teknik Arıza Raporu (İşletme antetli kağıdına yazılacak ve yetkili, varsa teknik personel, kişi tarafından imzalanacak),

Arıza raporunun doğru olduğuna dair Taahhütname.

TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

Odanıza ……………………….tarih ve ……………………. Sayılı müracaatımız ekinde yer alan mahrece iade konusu eşyaya ilişkin olarak düzenlenen arıza raporunun doğru olduğunu, beyanımızın aksine bir durumun ortaya çıkması halinde Odanız veya firmamız adına açılabilecek kanuni kovuşturmaların neticelerini ve her türlü sorumluluğu üzerimize alacağımızı beyan ve taahhüt ederiz. 

Yetkili Kişinin Adı Soyadı    :

Yetkili Kişinin Ünvanı           :

Tarih                                       :

İmza                                       :

 

Ekspertiz Raporu Başvuru Dilekçesi İndirmek için Tıklayınız...

Su İhtiyaç Belgesi Başvuru Dilekçesi İndirmek İçin Tıklayınız...