İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği Hakkında Duyuru

27 Aralık 2023

Sayın Üyemiz,

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından Odamıza iletilen yazıda;

· 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının altıncı bendinin Bakanlığa verdiği yetkiye istinaden kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında inşaat sektöründeki belirli girdilerin takibi ve elde edilen verilerin analiz edilmesi, vergi güvenliği yanında deprem kuşağında yer alan ülkemizde yapı güvenliğinin sağlanmasına katkı sunması amacıyla hazırlanan İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nin 16/03/2023 tarihli ve 32134 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı,

· Söz konusu Tebliğ ile 7214.20 GTIP koduna sahip inşaat demirinin üretimden kullanıma kadar tüm aşamalarda takip edilmesine yönelik usul ve esasların belirlendiği ve Tebliğ kapsamında İnşaat Demiri İzleme Sistemi’nin (İDİS) Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü (Darphane) tarafından kurulduğu,

· Söz konusu Tebliğ uyarınca Darphanenin işleyiş ve denetiminden sorumlu olduğu İDİS dışında inşaat demirinin üretimi, ihracatı, ithalatı, alışı, satışı ve kullanımı yapılamayacağından inşaat demiri üreten veya ithal edenler ile ihracatçı, toptancı, bayi, tüccar ve yapı müteahhitlerinin 01/01/2024 tarihinden önce İDİS'e geçmelerinin zorunlu olduğu belirtilmiştir.

01/01/2024 tarihinde yürürlüğe girecek olan “İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Tebliğ” ekte yer almaktadır. Diğer taraftan, Tebliğ kapsamında İDİS'in kurulum işlemleri, kurulum süreci ile sistemin kurulumu ve işletimi sürecindekilerin sorumluluklarını ayrıntılı olarak açıklayan Sistem Kılavuzu www.darphane.gov.trinternet adresinde yayımlanmıştır.

Bilgilerinize arz ederiz.